Sponsorlu Bağlantılar

FaceBook ta paylaş

Hava trafik kontrolörü alımı

Hava trafik kontrolörü olmak isteyen kişiler için Devlet Hava Meydanları yeni sınav duyurusunda bulundu. Devlet Hava Meydanları personel alımı 2012 için verilen son sınav ilanı ile beraber Asistan Trafik Hava Kontrolörü olarak 12, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü olarak ise 113 kişi olmak üzere toplamda 125 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Hava Trafik kontrolörü alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar için kurum tarafından verilen ilan metni ise şöyle;

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 80 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 07-08 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde aĢağıdaki Ģartlara haiz açıktan atama ile personel alınacaktır.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaĢı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

c) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,

(aranan Ģartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edinim ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

e) Ġlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletiĢiminde Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aĢırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiĢ olsalar bile sınavı kazanmıĢ sayılmaz ve elenirler.)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaĢı olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun BaĢlayacağı 24/12/2012 tarihi itibariyle, 27 yaĢından gün almamıĢ olmak, (24/12/1986 ve sonrasında doğmuĢ olmak.)

c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ç) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,(aranan Ģartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır. )

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edinim ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Ġlan edilen KPSSP3 puan türünden 80 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletiĢiminde Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aĢırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiĢ olsalar bile sınavı kazanmıĢ sayılmaz ve elenirler.)

g) BaĢvuru sırasında, Ġngilizce dilinde KPDS sınavından en az 70 veya YÖK tarafından yayımlanan denklik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olmak.

SINAVLARIN YAPILIġ ġEKLĠ:

– Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliĢtirilmiĢ, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

– Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

– Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aĢırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav Ģeklinde uygulanacaktır.


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN