Sponsorlu Bağlantılar

FaceBook ta paylaş

Bakırköy Belediyesi Personel Alımı

Bakırköy Belediyesi Personel Alımı için yeni bir ilan yayımlandı. Bakırköy Belediyesi insan kaynakları departmanı tarafından yayımlanan ilan ile beraber Bakırköy Belediyesi müfettiş yardımcılığı alımı gerçekleştireleceği duyuruldu. Bakırköy Belediyesi memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan genel nitelikler ve Bakırköy Belediyesi Personel Alımı için verilen ilan metni şöyle;

A-) SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1 – Başvurular 26/11/2012 -06/12/2012 tarihleri arasında mesai saatlerinde (08:00-16:30) Bakırköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen elden yapılacaktır.

2 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak.

3 – Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4 – En az 4 Yıllık Lisans Eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadı ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

5 – Erkek adaylarda muvazzaf askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

6 – Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

7 – Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının yirmi katı olan ilk yirmi arasında olmak. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sınava çağırılır.

8 – Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011-2012 yıllarında (A) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ( KPSS – P35), (KPSS – P65) puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak.

9 – Belediye Müfettişliği sınavına en fazla 1 (bir) defa katılmış olmak.

10 – Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalık ve engelliliği bulunmamak.

B-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1 – Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından doldurularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden verilecektir)

2 – Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5×6 cm Ebatlarında 6 adet vesikalık fotoğraf.

3 – Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneği, bu yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen denkliğin yetkili makam tarafında tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği.

4 – Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.

5 – Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınavlara girecek adaylar bizzat başvuracaklardır. Giriş sınavı Değerlendirme Komisyonu sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

C-) GİRİŞ SINAVI KONULARI

a) KAMU MALİYESİ : Vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi

b) EKONOMİ: Türkiye Ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar

c) HUKUK : Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukukunun Genel Hükümleri

ç) MUHASEBE : Genel Muhasebe prensipleri ve Uygulaması

d) MAHALLİ İDARELER MEVZUATI: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İlgili mevzuat.

e) YABANCI DİL: İngilizce

Sınav : Çoktan seçmeli test usulü yapılacaktır.

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı Sınav 21/12/2012 tarihinde saat 09.00-11.00 saatleri arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası yemekhanesinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adayların katılacağı sözlü sınavın yeri ve tarihi ise adayların posta ve e-posta adreslerine daha sonra bildirilecek ayrıca Belediyemizin web (www.bakirkoy.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Sözlü sınav sonuçları da aynı şekilde duyurulacaktır.

E) SINAVA GİRECEKLERİN İLANI

Başvurular sonunda değerlendirilmeye alınan ve yazılı sınava girecek olan adaylar 10/12/2012 tarihinde belediyemizin web sitesinden (www.bakirkoy.bel.tr) ve Belediye Hizmet Binası duyuru panosundan ilan edilecektir.

F) SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların sınav giriş belgesini en geç sınavdan önceki gün almaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlayacak olup, geç gelenler ile sınava giriş belgesi ve kimlik ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

G) YAZILI SINAVDA BAŞARININ SAPTANMASI

1 – Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan aşağı olmaması şarttır. Ancak ortalama puan hesaplanmasında yabancı dil değerlendirmeye alınmaz. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sırlamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.

H) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavı kazanan adaylar 27/12/2012 tarihinde Bakırköy Belediyesi ana hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web (www.bakirkoy.bel.tr) sitesinden duyurulacaktır. Sadece yazılı ve sözlü sınavı kazanarak ataması yapılacak asıl adaylara sonuç yazılı olarak duyurulacaktır.

I) SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mucbir sebepler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanında zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara giriş sınavı değerlendirme komisyonunun her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 75’den az olmaması zorunludur.

İ-) GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞARI SIRASI VE İTİRAZ

1 – Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

2 – Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde öncellikle yabancı dil notlarına, bunların da eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş pozisyon sırası kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sırası kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

3 – Kurum sınavı başarı puanı ile KPSS-A dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir,

4 – Atanacak kadro sayısı kadar adayın sıralamada başarı puanı eşit olması halinde KPSS- A alanından yüksek puan alan aday tercih edilir.

5 – Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazlı olarak bildirilir.

J) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş pozisyonlara Başkanın onayı ile atanırlar. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

İlan Olunur.

İrtibat:

Bakırköy Belediye Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Telefon: 0 212 414 97 77

Web: www.bakirkoy.bel.tr

 

 


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN