Sponsorlu Bağlantılar

FaceBook ta paylaş

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kadrolarında Uzman Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere personel alımında bulunacağını duyurdu. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Hukuk Fakültesi mezunu 12 kişi ve Fakültelerinin Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji bölümleri, Tütün Teknolojisi Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi mezunu 8 kişi olmak üzere toplamda 20 uzman yardımcısı alımında bulunacak. Açılacak sınav ile ilgili gereken tüm bilgiler ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Alım İlanı ise şöyle:

1 – SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

(1) Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Fakültelerin Gıda, Kimya, Makine, Endüstri Mühendisliği bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji bölümleri, Tütün Teknolojisi Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi mezunları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden lisans eğitimi görmüş olmak. (Başvuru tarihinde son sınıfta olan ve henüz mezun olmayan adayların son sınıfta olduklarını gösterir öğrenci belgeleri ile sınava başvurmaları mümkündür. Bu şekilde başvuran adayların uzman yardımcısı olarak atanma hakkını kazanabilmeleri için sınav tarihi itibarıyla mezun olduklarına dair mezuniyet belgesini Kuruma ibraz etmeleri zorunlu olup aksi halde bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır),

b) (1) 1 nci grup adaylar için 10-11 Temmuz 2010 tarihi ile 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 79, KPSSP 117 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

(2) 2 nci grup adaylar için 10-11 Temmuz 2010 tarihi ile 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 3, KPSSP 4 puan türlerinin birinden en az 70 pun almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınavın başladığı tarih itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

d) Kurum tarafından daha önce yapılan uzman yardımcılığı sınavlarına iki (2) defadan fazla katılmamış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Müracaat tarihinde asker olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir. Bu şekilde başvuran adayların uzman yardımcısı olarak atanma hakkını kazanabilmeleri için sınav tarihi itibarıyla terhis olduklarına dair terhis belgesini Kuruma ibraz etmeleri zorunlu olup aksi halde bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır).

(2) Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular, KPSS puanına ve gruplarına göre ayrı ayrı listeler halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan;

1 nci grup İçin; 48 (kırk sekiz) aday,

2 nci grup İçin; 32 (otuz iki) aday

Olmak üzere en yüksek puanı bulunan toplam 80 (seksen) aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Ayrıca grup bazında son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazananlar Kurum internet adresinden (www.tapdk.gov.tr) ilan edilecek ve bu kişilere fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecektir.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1)Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru formu,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği, (Başvuru tarihinde mezun olmayan adayların, mezuniyet belgesi yerine son sınıfta olduklarını gösterir öğrenci belgeleri ile başvurmaları mümkündür. Bu şekilde başvuran ve uzman yardımcısı olarak atanma hakkını kazanan aday, sözlü sınav tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair mezuniyet belgesinin aslını ya da Kurumca onaylı suretini atanma için gerekli diğer belgelerle birlikte teslim etmek zorundadır).

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurumca ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği,

d) Son altı ay içinde çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ :

Giriş sınavına katılacak adayların, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Söğütözü Caddesi No: 31 06520 Söğütözü/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun internet adresinden (www.tapdk.gov.tr) indirecekleri başvuru formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip en geç 31/05/2012 günü mesai saati bitimine kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Söğütözü Caddesi No: 31 06520 Söğütözü/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru formunda hangi gruba müracaat ettiklerini işaretleyeceklerdir.

4 – GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Sınav 09/06/2012 ile 11/06/2012 tarihleri arasında her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Söğütözü Caddesi No: 31 Söğütözü/ANKARA’dır.

5 – GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:

1 nci grup için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku), İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, Tütün ve Alkol Piyasası mevzuatı (4733, 4207, 4250, 5261, 4703, 5996, 5326 ve 5607 sayılı kanunlar ve bu kanunların ikincil mevzuatı)

2 nci grup için: Tütün ve Alkol Piyasası mevzuatı (4733, 4207, 4250, 5261, 4703, 5996, 5326 ve 5607 sayılı kanunlar ve bu kanunların ikincil mevzuatı) adayların mezun oldukları bölüm itibariyle ilgili konular.

(2) Giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olan adayın bilgisi yanında, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Değerlendirmeye ilişkin puanlamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 nci maddesi esas alınır. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN